Jak powiedzieć 'odszkodowanie' po angielsku?

Jak powiedzieć 'odszkodowanie’ po angielsku?

Compensation

Słowo „odszkodowanie” po angielsku tłumaczy się na „compensation”. Oznacza ono kompensację, rekompensatę, wyrównanie lub przyznanie odszkodowania. Termin ten jest powszechnie stosowany w zakresie prawa cywilnego, a także w innych dziedzinach, w których istnieje konieczność wypłacenia wynagrodzenia za poniesienie szkody.

Odszkodowanie może przybierać postać finansową lub niefinansową. Może obejmować zarówno pieniądze, jak i inne benefity. W wielu przypadkach może nawet przybrać postać niestandardową, aby pokryć szkodę. W niektórych przypadkach może nawet obejmować niepieniężną formę wynagrodzenia, taką jak wolne dni w pracy lub dostęp do usług z zakresu zdrowia i urody.

Compensation in the Civil Law

Kompensacja jest podstawową formą odszkodowania w prawie cywilnym. Zazwyczaj wypłacane jest w ramach odszkodowania za szkody materialne lub osobiste. Odszkodowanie może obejmować różne rodzaje wynagrodzenia, w tym zadośćuczynienie, zwrot poniesionych kosztów, zadośćuczynienie za niefinansową szkodę, w tym ból i cierpienie, a nawet kompensację za utracone korzyści. W prawie cywilnym odszkodowanie może być przyznane w celu naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku błędnego postępowania lub zaniedbań.

Compensation in Criminal Law

Kompensacja jest również stosowana w prawie karnym. W tym przypadku odszkodowanie może obejmować zarówno kompensację finansową, jak i niefinansową. Odszkodowanie może być wypłacone w celu wyrównania szkody wyrządzonej w wyniku przestępstwa. W zależności od okoliczności może to być zarówno odszkodowanie za szkody materialne, jak i niematerialne, takie jak ból i cierpienie.

Compensation for Injury

Kompensacja może być również wypłacana w celu wyrównania szkody wyrządzonej w wyniku wypadku lub w innych sytuacjach, w których ktoś ponosi odpowiedzialność za szkodę. W takich przypadkach odszkodowanie może obejmować zarówno zadośćuczynienie za doznane cierpienie, jak i zwrot poniesionych kosztów. W przypadku poważnych obrażeń, odszkodowanie może obejmować również rentę za utracone zarobki.

Wrongful Termination Compensation

Kompensacja może być również wypłacana w przypadku niewłaściwego zwolnienia z pracy. Odszkodowanie może obejmować zarówno koszty utraconych zarobków, jak i zadośćuczynienie za niewłaściwe postępowanie pracodawcy. W wielu przypadkach odszkodowanie może obejmować także rentę na pokrycie utraconych zarobków.

Compensation for Breach of Contract

Kompensacja może być również wypłacana w przypadku naruszenia zobowiązania zawartego w umowie. W niektórych przypadkach odszkodowanie może obejmować zarówno koszty poniesione przez stronę naruszającą umowę, jak i zadośćuczynienie dla strony, która cierpiała szkodę w wyniku naruszenia.

Compensation for Human Rights Violations

Kompensacja może być również wypłacana w przypadku naruszenia praw człowieka. Odszkodowanie może obejmować zarówno kompensację finansową, jak i niefinansową, taką jak zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zadośćuczynienie za utratę korzyści lub nawet rentę na pokrycie utraconych dochodów.

Employment Compensations

Kompensacje w zakresie zatrudnienia są najczęściej wypłacane w ramach wynagrodzenia lub innych korzyści przyznawanych pracownikom. Obejmują one zarówno kompensację finansową, jak i niefinansową, taką jak dodatkowe dni wolne, zniżki na produkty i usługi oraz zwroty za podróż.

Insurance Compensation

Kompensacja w ramach ubezpieczenia może być wypłacana w przypadku szkód materialnych lub osobistych, które zostały pokryte przez ubezpieczenie. Odszkodowanie może obejmować zarówno zadośćuczynienie za straty materialne, jak i zadośćuczynienie za doznane cierpienie. W niektórych przypadkach może obejmować również inne korzyści, takie jak renta lub inne świadczenia na pokrycie utraconych dochodów.

Summary

Słowo „odszkodowanie” po angielsku to „compensation”. Jest to kompensacja, rekompensaty, wyrównanie lub przyznanie odszkodowania. Termin ten jest powszechnie stosowany w wielu dziedzinach, w tym w prawie cywilnym, karnym, z zakresu odszkodowań za wypadki, niewłaściwe zwolnienia, naruszenia umów i praw człowieka. Odszkodowanie może przybrać postać finansową lub niefinansową, w tym zadośćuczynienia za ból i cierpienie, zwrotu poniesionych kosztów, renty na pokrycie utraconych dochodów, a nawet innych korzyści, takich jak dodatkowe dni wolne.