odszkodowania po wypadku samochodowym

Prawo do odszkodowania po wypadku samochodowym w Polsce: Kiedy przysługuje?

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek samochodowy?

W Polsce procedura uzyskiwania odszkodowania za wypadek samochodowy jest ściśle regulowana przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odszkodowanie po wypadku samochodowym przysługuje osobom, które doznały szkody osobowej lub majątkowej w wyniku zdarzenia drogowego, którego sprawcą był inny uczestnik ruchu drogowego. Najczęściej świadczenia te są wypłacane z polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy wypadku.

Aby starać się o odszkodowanie, poszkodowany musi udowodnić zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniem a poniesionymi stratami lub obrażeniami. Dokładna dokumentacja, w tym protokół policyjny, dokumentacja medyczna oraz oświadczenia uczestników wypadku, jest kluczowa dla skutecznego dochodzenia roszczeń.

Odszkodowanie należy się zarówno kierowcom, pasażerom, jak i pieszym, którzy ucierpieli w wypadku. Obejmuje ono nie tylko zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu ortopedycznego, ale także może rekompensować utracone wynagrodzenie oraz koszty transportu do miejsc leczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany może ubiegać się również o rentę wyrównawczą.

Warto pamiętać, że w przypadku większych wypadków, gdzie szkody są poważne, koszty leczenia mogą być bardzo wysokie i obejmować długotrwałą rehabilitację, opiekę medyczną czy nawet sanatorium. Z kolei koszty wynajęcia auta zastępczego, jeśli jest niezbędne, również mogą być refundowane z polisy OC sprawcy.

Poszukując odszkodowania po wypadku samochodowym w Polsce, nie można zapomnieć również o przepisowym terminie zgłaszania roszczeń. Zazwyczaj wynosi on 3 lata od dnia zdarzenia, ale może być wydłużony do 20 lat w przypadku, gdy szkoda wynika z przestępstwa. Przyśpieszenie procesu zgłaszania i dokładne dokumentowanie wszelkich wydatków oraz strat znacznie zwiększa szanse na uzyskanie należnej rekompensaty.

Rodzaje wypadków komunikacyjnych kwalifikujących do odszkodowania

W Polsce odszkodowania po wypadku samochodowym należą do jednych z najczęściej realizowanych roszczeń ubezpieczeniowych. Rodzaje wypadków komunikacyjnych, które kwalifikują do odszkodowania są zróżnicowane, a zaliczają się do nich:

1. Wypadki z udziałem kierowców

 • Wypadki te obejmują zderzenia dwóch lub więcej pojazdów, w których kierowca doznał obrażeń ciała. Przykładem może być zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych.
 • Zgodnie z Kodeksem Drogowym, wypadki te mogą dotyczyć także wjazdu na przeciwny pas ruchu, nadmiernej prędkości lub nieostrożnej jazdy.

2. Wypadki z udziałem pasażerów

 • Pasażerowie pojazdów, które uczestniczyły w wypadku mogą ubiegać się o odszkodowanie. Przykładem może być przypadek, gdy pasażer samochodu doznał obrażeń podczas gwałtownego hamowania, spowodowanego przez sprawcę kolizji.

3. Wypadki z udziałem pieszych

 • Piesi potrąceni przez pojazdy mechaniczne także mają prawo do odszkodowania. Tego typu wypadki najczęściej mają miejsce na przejściach dla pieszych lub chodnikach.
 • Rok 2022 przyniósł ponad 2,000 wypadków z udziałem pieszych, z czego większość wynikała z niezachowania należytej ostrożności przez kierowców.

4. Wypadki z udziałem rowerzystów i motocyklistów

 • Rowerzyści i motocykliści, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, są szczególnie narażeni na ciężkie obrażenia. W takich przypadkach odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji oraz wynagrodzenie za utratę zdolności zawodowej.

Zgłoszenie szkody

Aby ubiegać się o odszkodowania w Polsce, poszkodowany musi zgromadzić wszelką niezbędną dokumentację, która udowodni związek przyczynowo-skutkowy między wypadkiem a odniesionymi obrażeniami. W skład tej dokumentacji wchodzi:

 • Protokół sporządzony przez policję na miejscu wypadku.
 • Oświadczenie sprawcy wypadku.
 • Dokumentacja medyczna (np. wyniki badań, zaświadczenia lekarskie).

Koszty odszkodowania

Odszkodowanie po wypadku samochodowym może obejmować różne elementy, takie jak:

 • Koszty leczenia i rehabilitacji.
 • Wydatki na leki, opatrunki, sprzęt medyczny i ortopedyczny.
 • Koszt transportu do placówek medycznych.
 • Utracone wynagrodzenie na czas niezdolności do pracy.
 • Renta wyrównawcza w przypadku utraty zdolności do pracy.

Ważne jest, aby poszkodowany niezwłocznie zgłosił zdarzenie do swojego ubezpieczyciela, by cały proces przebiegł sprawnie i umożliwił pokrycie wszelkich kosztów wynikających z wypadku. Systematyczne dokumentowanie wszystkich poniesionych kosztów oraz terminowe zgłoszenie szkody może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie pełnego i sprawiedliwego odszkodowania.

Źródła odszkodowania: OC sprawcy, autocasco (AC), NNW

Odszkodowania po wypadku samochodowym w Polsce mogą być uzyskane z trzech podstawowych źródeł: polisy OC sprawcy, autocasco (AC) oraz ubezpieczenia NNW. Każde z tych ubezpieczeń pokrywa różne aspekty szkód powstałych w wyniku zdarzenia drogowego i jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawne.

Polisa OC sprawcy jest podstawowym źródłem odszkodowania po wypadku samochodowym. Zgodnie z Kodeksem Drogowym, każdy kierowca zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). W przypadku wypadku, odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC sprawcy zdarzenia, co zapewnia pokrycie kosztów naprawy pojazdu poszkodowanego, a także kosztów leczenia i rehabilitacji uczestników wypadku. Przykładowo, jeśli koszty leczenia wyniosły 10 000 zł, a dodatkowo uszkodzenie pojazdu oszacowano na 15 000 zł, to łączne odszkodowanie wypłacone z OC sprawcy może wynieść 25 000 zł.

Polisa autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie, które obejmuje szkody powstałe na pojeździe właściciela polisy. AC pokrywa koszty naprawy własnego pojazdu, niezależnie od tego, kto był sprawcą wypadku. Na przykład, jeśli kierowca uszkodził swój samochód podczas kolizji, naprawa pokryta zostanie z jego polisy AC. To bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie gdy sprawca wypadku jest nieznany lub nie posiada ważnej polisy OC.

Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) jest dodatkowym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę zdrowia i życia pasażerów oraz kierowcy. Ubezpieczenie NNW pokrywa koszty leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu medycznego i ortopedycznego, a także zapewnia wypłatę renty wyrównawczej w przypadku trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu. Przykładowo, w przypadku poważnych obrażeń, gdzie koszty leczenia przekraczają kilkadziesiąt tysięcy złotych, NNW stanowi cenne uzupełnienie odszkodowania z OC sprawcy.

Aby uzyskać pełne odszkodowanie po wypadku samochodowym, konieczne jest właściwe udokumentowanie wszystkich poniesionych kosztów oraz złożenie wniosku do odpowiednich ubezpieczycieli. Dokumentacja powinna obejmować kosztorysy napraw pojazdu, rachunki za leczenie, rehabilitację, a także wszelkie inne wydatki związane z wypadkiem. Warto zaznaczyć, że termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi najczęściej 30 dni od dnia wypadku, a świadczenie powinno być wypłacone w ciągu kolejnych 30 dni, choć w bardziej skomplikowanych przypadkach może to zająć do 90 dni.

Podsumowując, aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie po wypadku samochodowym w Polsce, ważne jest zrozumienie, z jakich źródeł można je uzyskać oraz jakie formalności należy spełnić. Odpowiednia dokumentacja, terminowe zgłoszenie, oraz mieszczenie się w z góry określonych terminach to kluczowe elementy, które pomagają w uzyskaniu maksymalnej kompensacji szkód.

Procedura zgłaszania szkody do ubezpieczyciela po wypadku samochodowym

Zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela po wypadku samochodowym to proces, który obejmuje kilka kluczowych etapów, mających na celu uzyskanie odszkodowania powypadkowego. Procedura ta jest istotna dla poszkodowanych w wypadkach drogowych na terenie Polski, gdzie liczba takich zdarzeń rocznie sięga ponad 30 tysięcy. Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie, warto przestrzegać poniższych kroków:

Zgłoszenie szkody

 • Zawiadomienie policji: W przypadku poważnych wypadków, pierwszym krokiem jest zawiadomienie policji, co jest obowiązkowe według przepisów Kodeksu Drogowego. Protokół policyjny stanowi ważny element dokumentacji.
 • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela: Najlepiej dokonać tego telefonicznie lub online w ciągu 7 dni od zdarzenia. Niektóre ubezpieczalnie oferują mobilne aplikacje, które ułatwiają ten proces.

Dokumentacja szkody

 • Oświadczenie sprawcy: Jeśli to możliwe, spisanie wspólnego oświadczenia sprawcy i poszkodowanego z dokładnymi informacjami o zdarzeniu (data, miejsce, przyczyna).
 • Dokumentacja fotograficzna: Zdjęcia z miejsca wypadku oraz uszkodzeń pojazdów i obrażeń ciała mogą być kluczowe.
 • Dokumentacja medyczna: Wszystkie wyniki badań, rachunki za leczenie, rehabilitację, leki, opatrunki, sprzęt medyczny i ortopedyczny, dojazdy do placówek medycznych, i inne wydatki związane z leczeniem.

Wycena szkody

 • Oględziny rzeczoznawcy: Ubezpieczyciel zazwyczaj przeprowadza oględziny uszkodzonego pojazdu. Warto, żeby poszkodowany był obecny podczas tej inspekcji.
 • Kosztorys: Ubezpieczyciel sporządza kosztorys naprawy. Poszkodowany może go zaakceptować lub zakwestionować i przedstawić własną wycenę.

Negocjacje i ugoda

 • Negocjacje: Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z wyceną ubezpieczyciela, może podjąć negocjacje. Warto skorzystać z pomocy specjalistów lub kancelarii odszkodowawczej.
 • Ugoda bądź sąd: W przypadku braku porozumienia, sprawa może trafić do sądu. Ugoda z ubezpieczalnią pozwala często na szybszą wypłatę środków, lecz sąd może przyznać wyższą rekompensatę.

Wypłata odszkodowania

 • Terminy: Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. W skomplikowanych przypadkach termin ten może się wydłużyć do 90 dni.
 • Szybka likwidacja szkody: System Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS) może przyspieszyć proces wypłaty odszkodowania, ale obowiązuje tylko w kolizjach drogowych bez obrażeń osobowych.

Każdy wypadek komunikacyjny jest inny, dlatego przy ubieganiu się o odszkodowanie powypadkowe w Polsce warto dążyć do jak najpełniejszej i jak najdokładniejszej dokumentacji zdarzenia oraz kosztów, korzystając z dostępnych środków prawnych i wsparcia specjalistów.

Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia szkody po wypadku samochodowym

Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe dla skutecznego zgłoszenia szkody po wypadku samochodowym. Proces ten jest szczególnie istotny, aby uzyskać należne odszkodowania po wypadku samochodowym odszkodowania w Polsce. Oto szczegółowa instrukcja dotycząca tego, jakie dokumenty są niezbędne:

 1. Protokół policyjny: Jeśli policja była wezwana na miejsce zdarzenia, jej raport będzie jednym z najważniejszych dokumentów. Protokół policyjny zawiera szczegółowe informacje o wypadku, w tym datę, miejsce, przyczyny zdarzenia oraz dane uczestników.
 2. Oświadczenie sprawcy: W sytuacji, gdy policja nie była wezwana, kluczowe będzie uzyskanie pisemnego oświadczenia od sprawcy wypadku. Dokument ten powinien zawierać dane sprawcy (imiona, nazwiska, PESEL, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej itp.), opis zdarzenia, miejsce, datę i przyczyny wypadku.
 3. Dokumentacja fotograficzna: Zdjęcia z miejsca zdarzenia są niezwykle ważne. Należy uwiecznić stan pojazdów, oznakowania dróg, warunki atmosferyczne oraz wszelkie inne szczegóły mogące mieć znaczenie dla wyceny szkody.
 4. Dokumentacja medyczna: Opinia lekarska, wyniki badań, rachunki za leczenie, rehabilitację i zakup leków. Pełna dokumentacja medyczna jest niezbędna do udowodnienia skali obrażeń oraz powiązania ich z wypadkiem.
 5. Faktury i rachunki: Wszystkie koszty poniesione w wyniku wypadku powinny być udokumentowane fakturami i rachunkami. Dotyczy to kosztów leczenia, transportu, naprawy pojazdu, wynajmu auta zastępczego, a także innych koniecznych wydatków.
 6. Oświadczenia świadków: Jeżeli na miejscu wypadku byli świadkowie, ich pisemne oświadczenia mogą stanowić ważny dowód w sprawie o odszkodowanie.
 7. Kalkulacja i kosztorys: Jeśli dochodzi do naprawy pojazdu, niezbędne będą kosztorysy przygotowane przez warsztaty samochodowe lub rzeczoznawców. Kosztorysy te są podstawą do negocjacji odszkodowania z ubezpieczycielem.
 8. Wniosek o wypłatę odszkodowania: Każdy poszkodowany musi złożyć formalny wniosek do firmy ubezpieczeniowej. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia, zgromadzone dowody oraz wyliczenie poniesionych strat.

Przed złożeniem wniosku warto pamiętać, że im bardziej kompletna i precyzyjna będzie dokumentacja, tym większe są szanse na szybkie i pełne uzyskanie odszkodowania. Dokumentacja powinna być starannie przechowywana i udostępniana ubezpieczycielowi w wymaganych terminach, aby uniknąć opóźnień i komplikacji. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem, odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 30 dni od złożenia wniosku, choć w skomplikowanych przypadkach może to zająć do 90 dni. Dzięki tej rzetelnej dokumentacji, proces uzyskiwania odszkodowania po wypadku samochodowym odszkodowania w Polsce będzie znacznie prostszy i bardziej efektywny.

Terminy zgłaszania szkód i przedawnienia roszczeń w wypadkach komunikacyjnych

W Polsce termin zgłaszania szkód oraz przedawnienia roszczeń w wypadkach komunikacyjnych jest kluczowy dla uzyskania odszkodowania po wypadku samochodowym. Wiedza na ten temat może znacząco wpłynąć na wysokość rekompensaty oraz skuteczność całego procesu dochodzenia roszczeń.

1. Termin zgłaszania szkód

 • Poszkodowany ma obowiązek zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. W praktyce, najbezpieczniej jest dokonać tego jak najszybciej po zdarzeniu, aby zmniejszyć ryzyko utraty dowodów lub nieścisłości w dokumentacji.
 • Zgłoszenie szkody można dokonać telefonicznie, przez internet (formularz na stronie ubezpieczyciela) lub osobiście w biurze firmy ubezpieczeniowej.
 • Prawo o ubezpieczeniach obowiązkowych wymaga, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. W wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie odpowiedzialności jest skomplikowane, termin ten może wydłużyć się do 90 dni.

2. Przedawnienie roszczeń

 • Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych wynosi zasadniczo 3 lata, licząc od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, ale nie dłużej niż 10 lat od dnia zdarzenia.
 • W przypadku szkód wynikających z przestępstwa, okres ten wynosi 20 lat od dnia wypadku. Kluczowe znaczenie ma tutaj zgromadzenie pełnej dokumentacji wskazującej na popełnienie przestępstwa.
 • Jeżeli sprawca wypadku jest nieznany lub nie posiada ważnej polisy OC, roszczenia można dochodzić za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Dokumentacja

 • Aby proces zgłaszania szkód był skuteczny, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację, w tym: protokół z miejsca zdarzenia sporządzony przez policję, oświadczenia świadków, dokumentację medyczną oraz fotografie miejsca wypadku i uszkodzeń pojazdu.
 • Ponadto, warto zachować wszystkie faktury i rachunki związane z leczeniem oraz rehabilitacją poszkodowanych, koszty dojazdu do placówek medycznych, a także koszty najmu auta zastępczego lub holowania pojazdu.

4. Pułapki proceduralne

 • Należy unikać zwlekania ze zgłoszeniem szkody. Wczesne zgłoszenie umożliwia szybsze rozpoczęcie procedury likwidacyjnej.
 • Upewnij się, że wszystkie dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione, aby uniknąć opóźnień w procesie wypłaty odszkodowania.
 • W przypadku skomplikowanych wypadków, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców lub kancelarii odszkodowawczej, co może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie adekwatnej rekompensaty.

Znając dokładnie terminy zgłaszania szkód i zasady przedawnienia roszczeń w wypadkach komunikacyjnych, można skutecznie ubiegać się o odszkodowanie po wypadku samochodowym. Odszkodowania w Polsce są regulowane przez ściśle określone przepisy, które mają na celu ochronę praw poszkodowanych. Warto zatem działać szybko i zgodnie z procedurami, aby maksymalnie wykorzystać przysługujące nam uprawnienia.

Warianty likwidacji szkody po wypadku: kosztorysowy i warsztatowy

Po wypadku samochodowym, osoby poszkodowane mają prawo do odszkodowania, które może być zrealizowane na dwa główne sposoby: w wariancie kosztorysowym i warsztatowym. Pozwala to na dopasowanie procesu likwidacji szkody do indywidualnych potrzeb i możliwości poszkodowanego.

W wariancie kosztorysowym poszkodowany samodzielnie dokonuje wyboru warsztatu i przeprowadza naprawę swojego pojazdu. Ubezpieczyciel dokonuje kalkulacji kosztów naprawy na podstawie sporządzonego kosztorysu i wypłaca odszkodowanie. Wysokość świadczenia może jednakże różnić się znacznie w zależności od użytych stawek robocizny i części (oryginalne vs. zamienniki). Według statystyk przeciętny koszt naprawy w Polsce w 2022 roku wynosił około 6 000 zł. Warto pamiętać, że zwrot kosztów może być ograniczony przez politykę ubezpieczeniową, co może prowadzić do sytuacji, w której poszkodowany otrzyma kwotę niższą niż rzeczywista wartość naprawy.

Wariant warsztatowy z kolei zakłada, iż ubezpieczyciel bezpośrednio rozlicza się z wybranym warsztatem, co znacznie upraszcza formalności dla poszkodowanego. W praktyce oznacza to, że poszkodowany oddaje samochód do rekomendowanego warsztatu i nie musi martwić się o gromadzenie rachunków i faktur. Taki model likwidacji szkody cechuje szybszy czas reakcji i naprawy – w przypadku standardowych szkód czas naprawy wynosi zazwyczaj od 7 do 14 dni. Ubezpieczyciele często współpracują z siecią certyfikowanych serwisów, zapewniając wysoką jakość usług. Dla wielu osób poszkodowanych jest to wygodniejsze rozwiązanie, mimo że cena usług przy bezpośrednim rozliczeniu warsztatu z ubezpieczycielem może być wyższa.

Jednakże wybór między tymi dwoma wariantami nie jest zawsze oczywisty i zależy od konkretnych okoliczności. Kluczowe jest zrozumienie własnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Dobre rozeznanie oraz konsultacja z doradcą ubezpieczeniowym mogą znacząco ułatwić podjęcie właściwej decyzji. Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby w pełni skorzystać z przysługujących odszkodowań po wypadku samochodowym w Polsce.

Odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku samochodowym

W Polsce odszkodowania po wypadku samochodowym obejmują szereg wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanego. Zgodnie z przepisami, ofiary wypadków mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia, które obejmują zarówno hospitalizację, jak i specjalistyczne badania, zabiegi medyczne oraz rehabilitacyjne. Zgodnie z artykułem 444 Kodeksu Cywilnego, każde rozsądnie poniesione koszty leczenia są w całości pokrywane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Najważniejsze obszary, które są objęte odszkodowaniem, to:

 • Koszty leczenia: opłaty za wizyty lekarskie, hospitalizację, zabiegi medyczne, badania diagnostyczne.
 • Rehabilitacja: koszty ćwiczeń rehabilitacyjnych, masaży, zabiegów fizjoterapeutycznych.
 • Leki i opatrunki: refundacja poniesionych wydatków na leki, opatrunki i inne środki medyczne.
 • Sprzęt medyczny: wydatki na zakup i wypożyczenie sprzętu medycznego i ortopedycznego (np. wózka inwalidzkiego, kule, ortezy).
 • Transport: zwrot kosztów transportu do i z placówek medycznych, zarówno dla poszkodowanego, jak i osób towarzyszących.
 • Sanatorium: koszty pobytu i leczenia w sanatorium rekomendowanym przez lekarza.
 • Opieka: wydatki na opiekę medyczną i pielęgnacyjną, jeżeli poszkodowany wymaga stałej pomocy.
 • Renta wyrównawcza: dla osób, które z powodu wypadku straciły zdolność do pracy zawodowej i wymagają stałego wsparcia finansowego.

Poszkodowany powinien:

 1. Dokładnie opisać dolegliwości w chwili wypadku i późniejszego leczenia oraz zbierać wszelką dokumentację medyczną, taką jak wyniki badań, zaświadczenia lekarskie czy rachunki za zakup leków i sprzętu medycznego.
 2. Pamiętać o terminie zgłoszenia szkody. Generalnie wynosi on 3 lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, ale nie później niż 10 lat od daty zdarzenia.

Warto również zaznaczyć, że w sytuacji komplikacji, takich jak brak polisy OC sprawcy lub jego zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, poszkodowany może zgłosić roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W sytuacjach bardziej skomplikowanych, warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej, która pomoże w dochodzeniu roszczeń i dopełnieniu wszelkich formalności. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pełnej rekompensaty za poniesione koszty i utratę zdrowia.

Przesłanki do uzyskania odszkodowania za wypadek samochodowy

Rodzaj zdarzenia Warunki uzyskania odszkodowania Dokumenty wymagane do zgłoszenia roszczenia
Kolizja z winy innego kierowcy Udział w wypadku jako poszkodowany,
otrzymanie protokołu z miejsca zdarzenia
Protokół z miejsca zdarzenia, oświadczenie sprawcy, notatka policyjna (jeśli była interwencja)
Wypadek z nieustaloną winą Brak wystarczających dowodów do jednoznacznego określenia sprawcy,
zgłoszenie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Protokół z miejsca zdarzenia, notatka policyjna, dowody z monitoringu (jeśli są)
Uszkodzenie pojazdu przez nieznany pojazd Brak możliwości ustalenia sprawcy, zgłoszenie szkody na własne AC (jeśli jest posiadane) Zdjęcia uszkodzeń pojazdu, oświadczenie o okolicznościach zdarzenia
Wypadek z udziałem zwierzęcia Kolizja z dzikim zwierzęciem na drodze, zgłoszenie szkody do zarządcy drogi lub własne AC Zdjęcia z miejsca zdarzenia, notatka policyjna lub oświadczenie własne