wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w Polsce – rodzaje świadczeń

Rodzaje odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu w Polsce

W Polsce system odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu jest złożony i obejmuje różne formy rekompensat dla poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków, chorób zawodowych czy innych zdarzeń losowych. Najważniejszymi rodzajami odszkodowań są świadczenia jednorazowe oraz renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Świadczenie jednorazowe jest wypłacane za jednorazowy trwały uszczerbek na zdrowiu, który wynosi przynajmniej 1% całkowitej sprawności ciała. Przykładowo, za złamanie kości udowej, uszczerbek na zdrowiu może zostać oszacowany na 20%, co przy wartości ubezpieczenia wynoszącej 100 000 zł, przynosi odszkodowanie w wysokości 20 000 zł. Warto zwrócić uwagę, że wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od procentowego uszczerbku oraz warunków określonych w polisie ubezpieczeniowej.

Renta z tytułu trwałej niezdolności do pracy jest wypłacana w sytuacji, gdy poszkodowany trwale nie może wykonywać swojej pracy zawodowej. Świadczenie to może obejmować zarówno całkowitą, jak i częściową niezdolność do pracy, a jego wysokość zależy od stopnia utraty zdolności do zarobkowania. Na przykład, jeśli utrata sprawności wynosi 50%, renta może stanowić 50% wcześniejszych dochodów osoby poszkodowanej.

Świadczenia z tytułu chorób zawodowych dotyczą przypadków, gdy pracownik ulega schorzeniu związanym z wykonywaną pracą. W Polsce, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym, osoby dotknięte chorobami zawodowymi mają prawo do odszkodowania za pogorszenie stanu zdrowia, obejmującego m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, oraz jednorazowe świadczenia pieniężne. Statystyki wskazują, że najczęściej zgłaszane choroby zawodowe to przewlekłe choroby układu oddechowego i mięśniowo-kostnego.

Odszkodowanie za pogorszenie stanu zdrowia rencisty jest przyznawane, gdy stan zdrowia osoby otrzymującej już rentę z tytułu uszczerbku na zdrowiu ulega dalszemu pogorszeniu. W takich przypadkach może nastąpić reevaluacja stanu zdrowia przez lekarza orzecznika, co może skutkować zwiększeniem dotychczasowego świadczenia.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania odszkodowania zwykle obejmuje protokoły powypadkowe, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, karty wypadku oraz inne dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie i jego skutki zdrowotne. Bez pełnej i rzetelnej dokumentacji proces uzyskiwania odszkodowania może się wydłużyć, dlatego zaleca się, aby wszelkie formalności związane z wypadkiem lub chorobą były starannie dokumentowane i zgłaszane niezwłocznie do ubezpieczyciela.

Podsumowując, wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odszkodowania w Polsce może się znacznie różnić w zależności od rodzaju zdarzenia, procentowego uszczerbku oraz szczegółowych warunków polisy ubezpieczeniowej. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przed zawarciem umowy oraz starannie przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, które pomogą w sprawnym uzyskaniu należnych świadczeń.

Metody ustalania wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Ustalanie wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odszkodowania w Polsce to proces skomplikowany i wymagający precyzyjnych kroków. Główną metodą stosowaną przez ubezpieczycieli jest procentowa ocena szkody w stosunku do ogólnego stanu zdrowia poszkodowanego. Wartość ta jest określana przez lekarza na podstawie dokumentacji medycznej, badań oraz orzeczeń specjalistycznych.

Krok po kroku proces ten przebiega w następujący sposób:

 • Ocena medyczna: W pierwszej kolejności poszkodowany musi zgłosić się do lekarza specjalisty, który dokona oceny stanu zdrowia i sporządzi odpowiedni protokół medyczny oraz zaświadczenie o uszczerbku.
 • Dokumentacja: Wszelkie dokumenty, takie jak wypisy ze szpitala, wyniki badań, zaświadczenia od specjalistów, są zbierane i dołączane do wniosku o odszkodowanie.
 • Wniosek do ubezpieczyciela: Po skompletowaniu dokumentacji, poszkodowany składa wniosek do ubezpieczyciela, który następnie przeprowadza własną weryfikację i może zlecić dodatkowe konsultacje medyczne.
 • Analiza i wycena: Ubezpieczyciel, korzystając z tabeli uszczerbków na zdrowiu oraz opinii konsultantów medycznych, ustala wysokość odszkodowania. Przykładowo, za złamanie kości śródstopia przyznawane jest od 1% do 5% sumy ubezpieczenia, a za utratę kciuka dominującej ręki od 28% do 35%.
 • Decyzja i wypłata: Na podstawie zebranych danych i ocen, ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie świadczenia. Wysokość odszkodowania za stały uszczerbek na zdrowiu może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od stopnia uszczerbku oraz sumy ubezpieczenia.

Warto zauważyć, że wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odszkodowania w Polsce uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz indywidualne warunki polisy ustalone w OWU. Poszkodowany ma również prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, jeśli uznaje, że kwota odszkodowania jest niewspółmierna do doznanej szkody. W przypadku poważniejszych urazów, jak złamanie żeber z powikłaniami czy amputacja palca, warto skonsultować się z ekspertem prawnym, aby uzyskać odpowiednie świadczenie.

Pamiętaj, że kluczem do uzyskania adekwatnego odszkodowania jest dokładna i rzetelna dokumentacja medyczna oraz zgłoszenie roszczenia zaraz po zdarzeniu, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu.

Procedura przyznania jednorazowego odszkodowania za zdrowotne uszczerbki

Procedura przyznania jednorazowego odszkodowania za zdrowotne uszczerbki w Polsce jest wieloetapowa, co wymaga skrupulatnego przygotowania. Pierwszym krokiem jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej, która potwierdza uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby zawodowej. Zawiera ona m.in. zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, oraz, w przypadku wypadku przy pracy, protokół powypadkowy lub kartę wypadku.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o odszkodowanie do odpowiedniego ubezpieczyciela. Wniosek ten powinien być szczegółowo wypełniony i zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe wnioskodawcy, opis zdarzenia, oraz zakres poniesionych uszczerbków na zdrowiu. W przypadku ubezpieczenia grupowego, wymagane mogą być także dodatkowe dokumenty, np. umowa ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w Polsce zależy od procentowego określenia uszczerbku przez komisję lekarską. Przykładowo, za uszczerbek wynoszący 10% można otrzymać odpowiednio 10% sumy ubezpieczenia. Szacunkowa kwota może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Na przykład suma ubezpieczenia wynosząca 100,000 zł może zapewnić odszkodowanie rzędu 10,000 zł za 10% uszczerbku.

Po złożeniu wniosku, ubezpieczyciel ma zazwyczaj 30 dni na jego rozpatrzenie, zgodnie z przepisami prawa. W szczególnych przypadkach, kiedy potrzebna jest dodatkowa weryfikacja dokumentacji lub konsultacje medyczne, termin ten może zostać przedłużony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następuje wypłata świadczenia na konto wnioskodawcy. Warto zwrócić uwagę na ewentualne wyłączenia odpowiedzialności oraz okres karencji, które mogą wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela.

Jeśli decyzja ubezpieczyciela jest dla wnioskodawcy niekorzystna, istnieje możliwość odwołania się. Proces odwoławczy często wymaga dostarczenia dodatkowych dowodów medycznych i ponownej oceny przez komisję ekspertów. Ważne jest, aby wszelkie dokumenty były kompletne i zgodne z wymogami OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Procedura przyznania jednorazowego odszkodowania za zdrowotne uszczerbki może być skomplikowana, dlatego warto skonsultować się z ekspertem, aby prawidłowo przygotować dokumentację i wniosek. Przykładem może być sytuacja, w której doznałeś urazu podczas wypadku drogowego, a proces leczenia wymaga długotrwałej rehabilitacji. W takim przypadku szczegółowa dokumentacja medyczna, w tym raporty z wizyt u specjalistów oraz wyniki badań, będzie kluczowa dla uznania roszczenia i określenia adekwatnej kwoty odszkodowania.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Proces ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Polsce wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Oto lista niezbędnych kroków i dokumentów, które pomogą Ci uzyskać świadczenie od ubezpieczyciela:

 • Numer polisy: Pierwszym krokiem jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej, na podstawie której wnioskujesz o odszkodowanie.
 • Zaświadczenie lekarskie: Konieczne jest uzyskanie dokumentu wystawionego przez lekarza, który szczegółowo opisze uraz, rodzaj uszczerbku na zdrowiu i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie. To zazwyczaj zawiera diagnozę, zalecenia oraz ewentualne powikłania.
 • Wypis ze szpitala: Jeśli w wyniku wypadku byłeś hospitalizowany, wymagane jest dostarczenie wypisu ze szpitala, który zawiera szczegóły pobytu i przeprowadzonego leczenia.
 • Protokół powypadkowy: Jeśli uszczerbek na zdrowiu jest wynikiem wypadku w pracy, konieczny będzie protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę lub inspektora BHP. Protokół ten powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia, które doprowadziło do urazu.
 • Karta wypadku: W przypadku zdarzeń komunikacyjnych, należy dostarczyć kartę wypadku sporządzoną przez policję, zawierającą szczegóły dotyczące miejsca, czasu i przebiegu wypadku.
 • Dokumenty medyczne: Oprócz zaświadczenia lekarskiego, zazwyczaj wymagane są również inne dokumenty medyczne, takie jak wyniki badań diagnostycznych, opisy zabiegów, raporty z operacji oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia i rehabilitacji.
 • Orzeczenie lekarskie: Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w Polsce często zależy od stopnia trwałego lub długotrwałego uszczerbku. Orzeczenie wydane przez komisję lekarską lub indywidualnego lekarza orzecznika jest niezbędne do precyzyjnego ustalenia procentowej wartości uszczerbku na zdrowiu.
 • Dowód osobisty: Potrzebny będzie również dowód tożsamości, który potwierdzi dane personalne ubezpieczonego oraz uprawnionych do otrzymania świadczeń.

Na samym końcu, należy pamiętać, że kompletna i dokładna dokumentacja jest kluczowa dla sprawnego przebiegu procesu wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel ma prawo weryfikować wszystkie dostarczone dokumenty, a brak jakichkolwiek informacji może wydłużyć ten proces. Zadbaj zatem o zebranie wszystkich niezbędnych zaświadczeń i raportów, aby otrzymać odszkodowanie w jak najszybszym czasie.

Kryteria oceny uszczerbku na zdrowiu w kontekście odszkodowań

Kryteria oceny uszczerbku na zdrowiu w przypadku odszkodowań w Polsce są kluczowym elementem przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla poszkodowanych. Warto zrozumieć, jakie czynniki wpływają na to, czy i w jakiej wysokości odszkodowanie zostanie przyznane.

1. Orzeczenia lekarskie i dokumentacja medyczna

Podstawowym kryterium jest opinia lekarska, którą ubezpieczyciel uzyskuje na podstawie dokumentacji medycznej poszkodowanego. Protokół powypadkowy, karta wypadku, zaświadczenia o hospitalizacji, wyniki badań oraz dokumentacja z przebiegu leczenia – wszystko to jest niezbędne, aby ocenić stan zdrowia i doznany uszczerbek. Brak kompletnej dokumentacji może opóźnić proces wypłaty odszkodowania.

2. Skala ustalenia procentowego uszczerbku

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odszkodowania w Polsce zależy od skali procentowego uszczerbku na zdrowiu określonej przez lekarza orzecznika. Przykładowo, złamanie ręki może być ocenione na 5-10% uszczerbku na zdrowiu, podczas gdy utrata ręki to już 50-60%. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) każdego ubezpieczyciela precyzują, jaki procent uszczerbku przysługuje za konkretne urazy.

3. Charakterystyka urazu

Nie każdy uraz jest oceniany w taki sam sposób. Na przykład, uszkodzenie narządu dominującego (ręka prawa u osoby praworęcznej) zazwyczaj prowadzi do wyższych odszkodowań niż za uszkodzenie narządu niedominującego. Waga urazu, np. złamanie z przemieszczeniem kontra złamanie bez przemieszczenia, również wpływa na końcową kwotę odszkodowania.

4. Stały vs. długotrwały uszczerbek

Stały uszczerbek oznacza trwałe zmiany w zdrowiu, które nie ulegną poprawie, np. amputacja kończyny. Długotrwały uszczerbek dotyczy sytuacji, kiedy rehabilitacja lub leczenie mogą poprawić stan zdrowia. Ubezpieczyciele zazwyczaj wypłacają wyższe odszkodowania za stały uszczerbek.

5. Wiek i kondycja zdrowotna ubezpieczonego

Osoby starsze mogą liczyć na inne stawki odszkodowania niż osoby młodsze, ponieważ zdolność organizmu do regeneracji różni się zależnie od wieku. Specjalistyczne badania i dokumentacja medyczna uwzględniają również choroby współistniejące, które mogą wydłużać proces leczenia.

6. Umowa i dodatkowe klauzule

Każda polisa ubezpieczeniowa jest inna, dlatego warunki odszkodowania mogą się różnić. Niektóre umowy mogą obejmować dodatkowe klauzule, takie jak hospitalizacja, operacja, czy świadczenia rehabilitacyjne, wpływając na ostateczną sumę odszkodowania.

Przykład: Zgodnie z danymi GUS z 2022 roku, przeciętne jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniosło 35 000 zł. Koszty leczenia, rehabilitacji i dodatkowe wydatki mogą jednak znacznie wykroczyć poza tę kwotę, dlatego warto zwrócić uwagę na szczegóły każdej umowy ubezpieczeniowej.

Zrozumienie tych kryteriów pozwala lepiej przygotować się na proces ubiegania się o odszkodowanie i zwiększa szanse na uzyskanie odpowiedniego świadczenia.

Wysokość świadczeń za procentowy uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odszkodowania w Polsce różni się w zależności od wypadku i stopnia uszczerbku. Ustalana jest na podstawie tabeli usterek, którą można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Najczęściej stosuje się przeliczniki procentowe, gdzie za każdy procent uszczerbku przysługuje określona kwota świadczenia. Na przykład, jeśli suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, a uszczerbek na zdrowiu oszacowano na 5%, odszkodowanie wynosić będzie 5 000 zł. Ważne jest, aby dokumentacja medyczna była kompletna i precyzyjnie opisująca uraz, gdyż na jej podstawie konsultanci medyczni dokonują orzeczenia. Proces ten może obejmować badania, wizyty lekarskie oraz konsylia specjalistyczne, aby dokładnie określić stan zdrowotny ubezpieczonego. Wysokość świadczeń za procentowy uszczerbek na zdrowiu zależy także od umowy dodatkowej oraz rozszerzeń polisy, takich jak koszty leczenia, rehabilitacji czy hospitalizacji. Pracownicy towarzystwa ubezpieczeniowego mogą ponadto kierować ubezpieczonego na dodatkowe badania lub konsultacje w przypadku wątpliwości co do obliczonego uszczerbku. Warto również wiedzieć, że każda firma ubezpieczeniowa posiada unikalne zasady ustalania wysokości świadczeń, dlatego dokładne przeanalizowanie OWU jest kluczowe w pełnym zrozumieniu swoich praw i obowiązków w przypadku roszczenia.

Odszkodowanie za całkowitą niezdolność do pracy w Polsce

Odszkodowanie za całkowitą niezdolność do pracy to jedno z istotniejszych świadczeń, jakie przysługuje osobom, które uległy poważnym wypadkom lub chorobom zawodowym, skutkującym znacznym uszczerbkiem na zdrowiu. Wysokość tego odszkodowania w Polsce zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz warunków zawartej polisy ubezpieczeniowej.

Zasady ustalania wysokości odszkodowania:

 • Procentowy uszczerbek na zdrowiu: Lekarz orzecznik określa procentowy uszczerbek na zdrowiu na podstawie przepisów zawartych w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W zależności od rodzaju urazu (np. złamanie, utrata kończyny), wartość ta może wynosić od kilku do nawet 100%.
 • Suma ubezpieczenia: Jest to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo, jeśli suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł, a orzeczony procentowy uszczerbek na zdrowiu to 50%, odszkodowanie wyniesie 100 000 zł.

Procedura uzyskania odszkodowania:

 1. Dokumentacja i zgłoszenie: Aby ubiegać się o odszkodowanie, niezbędne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, w tym protokołów powypadkowych, kart wypadkowych, diagnoz lekarskich oraz zaświadczeń ze szpitala. Następnie wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do ubezpieczyciela.
 2. Orzeczenie lekarskie: Na podstawie złożonych dokumentów oraz odbytych badań, lekarz orzecznik sporządza orzeczenie medyczne, które jest kluczowe dla dalszych procedur.
 3. Decyzja ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel na podstawie orzeczenia lekarskiego oraz OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) przeprowadza kalkulację odszkodowania. Wypłata świadczenia powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów.
 4. Odwołanie: W przypadku niezgody z decyzją ubezpieczyciela, istnieje możliwość odwołania się od decyzji, dostarczając dodatkową dokumentację lub domagając się ponownej oceny uszczerbku przez innego specjalistę.

Warto pamiętać, że skuteczność uzyskania odszkodowania w dużej mierze zależy od dokładności i pełności złożonej dokumentacji, a także od właściwego przygotowania się do spotkań z konsultantami medycznymi. Zwiększenie uszczerbku na zdrowiu w toku rehabilitacji, operacji chirurgicznych lub dodatkowych badań, również może być przesłanką do wnioskowania o wyższe odszkodowanie.

Na rynku dostępnych jest wiele polis ubezpieczeniowych z różnymi warunkami i składkami, dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować ofertę oraz zasięgnąć porady eksperta, aby wybrać najodpowiedniejsze ubezpieczenie dla swoich potrzeb.

Zalecenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wysokości odszkodowań

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w Polsce jest istotnym zagadnieniem dla osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wysokość odszkodowań powinna być dostosowana do stopnia uszczerbku na zdrowiu danej osoby. Zalecenia te mają na celu uzyskanie adekwatnych rekompensat za poniesione szkody i uwzględniają różnorodne czynniki mające wpływ na maksymalizację korzyści dla poszkodowanych.

Wysokość świadczeń dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu może sięgać nawet 50% sumy ubezpieczenia za ciężkie uszczerbki, takie jak utrata kończyny. Możliwość uzyskania odszkodowania oszacowana jest również w procentach uszczerbku na zdrowiu – na przykład za złamanie nogi odszkodowanie może wynosić od 5% do 10% sumy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby poszkodowane mogą liczyć na wsparcie finansowe w kwotach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które każdy ubezpieczyciel publikuje. Przykładowo, za uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10%, przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 100 000 zł, odszkodowanie wyniesie 10 000 zł.

Ministerstwo zaleca ponadto ujednolicenie procedur dokumentacyjnych – od zaświadczeń lekarskich po protokoły powypadkowe – aby przyspieszyć procesy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń. Zalecenia kładą nacisk na kompletność dostarczanej dokumentacji medycznej oraz na dokładne przeprowadzenie konsultacji i badań, które będą podstawą do orzeczeń o stopniu uszczerbku. Przyłaczając się do tych wytycznych, ubezpieczyciele mają zapewnić szybkie i sprawiedliwe rozwiązania dla poszkodowanych.

Jednym z kluczowych aspektów wdrażanych zaleceń jest podniesienie dolnej granicy odszkodowań, co minimalizuje ryzyko niedostosowania świadczeń do realnych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Na przykład, wprowadzenie minimalnej kwoty odszkodowania za złamanie kości powyżej określonej wartości procentowej sumy ubezpieczenia zapewni, że wszyscy poszkodowani uzyskają wystarczające wsparcie finansowe.

Zalecenia te mają za zadanie nie tylko poprawić sytuację finansową poszkodowanych, ale również zapewnić większą przejrzystość i sprawiedliwość systemu odszkodowań w Polsce. Istotne jest, aby poszkodowani mieli łatwy dostęp do informacji i wsparcia prawnego, co może znacząco polepszyć ich możliwość dochodzenia swoich praw.

Jednocześnie, wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odszkodowania w Polsce koordynują przepisy prawa, na przykład artykuł 444 Kodeksu Cywilnego, który określa odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na zdrowiu i mieniu. Dlatego osoby poszukujące odszkodowań powinny być świadome swoich praw oraz procedur.

Zapewnienie odpowiedniej rekompensaty za poniesione straty zdrowotne jest nie tylko kwestią finansową, ale także moralną, wskazującą na odpowiedzialną politykę społeczną i ochronę praw obywateli.

Rodzaje odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu w Polsce

Rodzaj odszkodowania Opis Przykłady
Zadośćuczynienie Rekompensata za ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Uraz kręgosłupa, trauma po wypadku.
Odszkodowanie za koszty leczenia Pokrycie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Operacje, leki, rehabilitacja.
Odszkodowanie za utracone dochody Rekompensata za utratę dochodów spowodowaną niezdolnością do pracy. Brak możliwości wykonywania pracy zawodowej przez okres rekonwalescencji.
Odszkodowanie za utratę zdolności do pracy Rekompensata za trwałą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Całkowita lub częściowa niezdolność do pracy.
Odszkodowanie za koszty dojazdu na leczenie Zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Koszty transportu prywatnego i publicznego.
Odszkodowanie za przystosowanie mieszkania Pokrycie kosztów przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Instalacja poręczy, podjazdów, specjalistycznego wyposażenia.
Renta wyrównawcza Stałe świadczenie rekompensujące utratę zarobków w wyniku niezdolności do pracy. Miesięczna renta wypłacana przez ubezpieczyciela.